NA KRATKO O GRADNJI

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del ter obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta. Pri tem so udeleženi štirje subjekti, kot jih slovenski pravni red določa na področju graditve: investitor, projektant, nadzornik in izvajalec, v primeru zahtevnih objektov pa še revident. Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči gradnjo tako, da najame projektanta – arhitekta, ki izdela projekt za gradbeno dovoljenje in nato še projekt za izvedbo z vsemi nujnimi sestavnimi deli. Pred pričetkom del investitor izbere izvajalca in najame nadzornika.

KDO JE LAHKO NADZORNIK

Nadzornik je pravna oseba z naročnikom sklenjeno pogodbo o nadzoru, ki na gradbišču na katerem opravlja nadzor imenuje odgovornega nadzornika. Odgovorni nadzornik z odgovornimi nadzorniki posameznih del pa je strokovno usposobljena fizična oseba, ki na gradbišču izvaja naloge nadzora. Pogoje za odgovornega nadzornika določa 86. člen zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Zaradi raznih nejasnosti pa je Inženirska zbornica Slovenije podala naslednje stališče:

Gradbeni nadzor nad zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja:

  •  pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte,
  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • tehnik, ki izpolnjuje pogoje po (2) odstavku 230. člena ZGO-1.

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte ali
  • posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (udi+3 leta, di+5 let, i+7 let, tehnik+10 let),
  • inženir, ki izpolnjuje pogoje po 3. odstavku 230. člena ZGO-1,
  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.

Ker ima v evidencah IZS posameznik-nadzornik lahko status pooblaščenega inženirja le iz ene stroke, si mora ta na gradbišču imenovati pomočnike (odgovorne nadzornike drugih strok), razen v primeru, ko pridobi ustrezna pooblastila iz vseh drugih strok.

FUNKCIJA ODGOVORNEGA NADZORNIKA

Splošen opis nadzornikovega dela poda ZGO-1 v prvi točki 88. člena: Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant. Med gradnjo lahko pride do različnih nesoglasij in napak npr. v obliki neskladij s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi ali pa neustreznost vgrajenih materialov in naprav. V takšnih primerih mora odgovorni nadzornik takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja. Če izvajalec krši dogovorjene roke pa mora nadzornik obvestiti zgolj investitorja. Vse ugotovitve in krištve  mora nadzornik vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik, kamor vpisuje tudi predloge kako problematično stanje popraviti ali izboljšati. S podpisom v gradbeni dnevnik odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oz. vpisi resnični.

Naloge odgovornega nadzornika poleg zakona določata tudi gradbena pogodba in pogodba o nadzoru pri gradnji. S temi pogodbami so določene tudi naloge, ki definirajo poslovni interes investitorja. V pogodbi o nadzoru morajo biti definirane tudi naloge o nadzoru količin, svetovanja o pravicah in obveznostih naročnika iz gradbene pogodbe, o zahtevkih izvajalca, ostalih poslih za naročnika, itd.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Pametno je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.